previous pauseresume next

برنامه استراتژیک مرکز

چشم انداز:مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک با توجه به نقش برجسته پژوهش در توسعه جوامع و با حمایت و توانمندیهای کارکنان خود، قصد دارد در طی ۵ سال آتی به حفظ و ارتقاء مرکزیت خود در حوزه های پژوهشی، آموزشی و درمانی در زمینه پوست- مو و بیماری سالک و ارتقاء جایگاه پژوهشی خود به رتبه اول دربین مراکز تحقیقاتی دیگر در کشور نائل شود. غایت این مرکز استفاده از فناوری های پیشرفته سلول درمانی با طراحی و انجام پژوهش های نوین و به کارگیری نتایج حاصل از آنها در درمان بیماریهای پوستی مقاوم به درمان، سوختگی و پیری پوست و همچنین آموزش گروه های علمی ذیربط می باشد.ارزش ها:مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک بهارزشهايزیرپایبند است:§        ارائه خدمات تشخیصی درمانی در زمینه بیماری های پوست-مو و بیماری سالک در جهت توسعه پژوهش ها با بالاترین کیفیت§        توانمندسازی نیروی انسانی برای ترغیب خلاقیت و نوآوری§        رعایتتعهدات و اخلاق پزشکی و اخلاق پژوهشی در راستایارزشهايمتعالیاسلامی§        ایجاد علاقه و انگیزه در نیروی انسانی و تاکیدبرفعالیتگروهی در جهت خدمات بهتر و عالی تر§        توجهبهکاربرديبودنپژوهش هادرراستاينیازجامعه§        استفاده بهینه و مناسب از درآمد و منابع موجود در جهت اهداف مرکزمأموریت:مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک  وابسته به حوزهمعاونتتحقیقات و فناوریدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان است که به صورت دولتی و مستقل آماده ارائه موثرترین و جدیدترین خدمات پژوهشی و درمانی می باشد. در این مرکز برآنیم تا فضایی آرام و مناسب برای ارائه خدمات پژوهشی و تشخیصی- درمانی نوین در زمینه بیماری های پوست- مو و بیماری سالک فراهم آوریم. در این راستا این مرکز با به کار گیری امکانات روز دنیا و متخصصین و محققین مجرب به عنوان یک مرکز ارجاعی جهت درمان کلیه بیماری های پوستی و سالک و ایجاد درمانگاه های فوق تخصصی پژوهشی، آموزشی- درمانی و سلول درمانی برای درمان بیماری هایی نظیر ویتیلیگو، پسوریازیس، سالک، اولسرهای مزمن و سوختگی فعال می باشد. بدین منظور سطح کیفی و کمی خدمات پژوهشی خود را با بکارگیری خلاقیت و فناوری ها ارتقاء داده تا درجهت تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشگاه گامی موثر برداریم.نقاط قوت:S1: اخذ تفویض اختیار و بودجه مستقلS2: برخوردار بودن از نیروی انسانی خلاق و توانمندS3: سرعت عمل در انتشار آثار علمیS4:  وجود خلاقیت و ایده پردازی در پژوهشگرانS5: استفادهازتوانمندیهايهیات علمیوپژوهشگرانداخلیوخارجیS6: تشکیل شوراهای تخصصی و پژوهشی، کارگاه ها و تورهای تحقیقاتیS7: برگزاری کنگره و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در جشنواره هاS8: بهره مندی از به روز ترین تجهیزات و فناوری های تشخیصی و درمانی در حد لزومS9: برخورداری از پرونده الکترونیک و بانک اطلاعات برای بیماران و بهره مندی از گزارشات آن در پژوهش و امور مدیریتیS10: برخورداری و دسترسی به جدیدترین منابع علمیS11: وجود درمانگاه های فوق تخصصی آموزشی- درمانی و پژوهشی و سلول درمانی و آزمایشگاه های کشت سلول      نقاط ضعف:W1: کمبود فضای فیزیکیW2: کمبود نیروی انسانی استخدامیW3: ناکافی بودن خدمات رفاهی کارکنانW4: عدم وجود انگیزه کافی در بین پرسنلW5: مشخص نبودن شرح وظایف سازمانیW6: عدم دسترسی تمام وقت به اعضاء هیات علمیW7: عدم مدیریت مناسب زمان در فعالیت های ارجاعی به کارکنان مرکزW8: کمبود تجهیزات کافی جهت انجام پژوهش های بنیادی و پایهW9: عدم وجود اتوماسیون در سیستم پژوهش          فرصت ها:O1: تمایل عمومی جامعه به سلامت پوستO2: اقبال ویژه عموم مردم به روش های درمانی نوین به ویژه سلول درمانیO3: وجود سازمان های غیر دولتی و خیرین پژوهشیO4: وجود منابع مالی دولتی خارج سازمانی جهت حمایت از طرح های پژوهشیO5: استراتژی حمایتی مدیران سطوح بالا به کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری هاO6: وجود فن آوری های پیشرفته دنیا در زمینه پوست و مو۰۷: روند رو به رشد توسعه فناوری اطلاعات در کشورO8: امکان استفاده از رسانه های جمعی در صورت نیاز به اطلاع رسانی جامعهO9: وجود بستر مناسب جهت همکاری های پژوهشی با سازمان های مرتبط (معاونت بهداشت، معاونت غذا و دارو، سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها....)O10: وجود بستر مناسب جهت همکاری با بخش خصوصی و صنعت۰۱۱: وجود ارتباط آموزشی پژوهشی با دانشگاه های آزاد اسلامیO12: وجود عرصه تخصصی درمانی جهت اجرای طرح های پژوهشی با همکاری کلیه متخصصین مربوطهO13: وجود مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی تهران۰۱۴: وجود شاخص های ارزشیابی درون و برون سازمانی     تهدیدها:T1: کمبود منابع مالی و بودجهT2: بالا بودن هزینه های خدمات تخصصی پوست و ضعف حمایتی سازمان های بیمه گر در زمینه پوستT3: بالا بودن هزینه ها و بی ثباتی در قیمت تجهیزات پزشکی و مواد و وسایل آزمایشگاهیT4: وجود باورهای مردمی ناصحیح در زمینه بیماری های پوستی و سالکT5: دسترسی ناکافی به مواد و وسایل آزمایشگاهی وارداتی، داروها و سایر امکانات مورد نیاز جهت اجرای طرح های پژوهشی و درمان بیمارانT6: دسترسی ناکافی به مقالات و منابع الکترونیک روزآمدT7: ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعاتT8: کافی نبودن برنامه ها و اطلاع رسانی خدمات سلامت برای گروه های هدف و بیماریهای خاص پوستیT9: عدم توسعه پژوهش های بین رشته ایT10: موقعیت نامناسب جغرافیایی مرکزT11: وجود بروکراسی اداری           اهدافکلی:G1: ارتقاء کمی و کیفی پژوهش ها براساس نیاز جامعهG2: ارتقاء مرکز تحقیقات پوست و سالک به عنوان مرکز ریفرال در حوزه پژوهش و درمان بیماری های پوستG3: طراحی برنامه ها و اطلاع رسانی خدمات سلامت برای گروه های هدف و بیماری های خاص پوستیG4: ارتقاء سطح دانش وانگیزه نیروی انسانی راهبردهای SO:(SO)1: گسترش ارتباط پژوهشی با صنعت و سازمان های مرتبط( SO)2: بهینه سازی پزونده الکترونیک و بانک اطلاعات بیماران در مرکز( SO)3: سامان دهی درمانگاه های فوق تخصصی پژوهشی و آموزشی- درمانی( SO)4: گسترش آزمایشگاه کشت سلول و کلین روم( SO)5: افزایش جذب منابع مالی خارج سازمانی  راهبردهای ST:(ST )1: هدایت پژوهش ها به سمت نیازهای ذینفعان و کاربردی شدن آنها(ST )2: تسهیل شرکت محققین مرکز در کنگره های بین المللی جهت دستیابی به ایده های جدید پژوهشی(ST )3: افزایش تخصیص مالی جهت اشتراک به مجلات معتبر داخلی و خارجی به منظور دسترسی بهتر به مجلات      راهبردهای WO:( WO )1: ایجاد اتوماسیون در سیستم پژوهشی( WO )2: افزایش انگیزه کافی و خدمات رفاهی در بین پرسنل( WO )3: گسترش استفاده از رسانه های جمعی( WO )4: ارتقاء حمایت های مالی در جهت افزایش نیروی انسانی و فضای فیزیکی( WO )5: استفاده از تجهیزات و امکانات سایر مراکز  راهبردهای WT: ( WT )1: اصلاح باورهای مردمی غلط در زمینه بیماری های پوستی و سالک( WT )2: ایجاد زمینه مناسب جهت دسترسی به اعضاء هیات علمی( WT )3: توسعه پژوهش های بین رشته ای با توجه به نیاز جامعه

 
 

سایت ها