previous pauseresume next

برنامه

چشم انداز:
مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک با توجه به نقش برجسته پژوهش در توسعه جوامع و با حمایت و توانمندیهای کارکنان خود، قصد دارد در طی 5 سال آتی به حفظ و ارتقاء مرکزیت خود در حوزه های پژوهشی، آموزشی و درمانی در زمینه پوست- مو و بیماری سالک و ارتقاء جایگاه پژوهشی خود به رتبه اول دربین مراکز تحقیقاتی دیگر در کشور نائل شود. غایت این مرکز استفاده از فناوری های پیشرفته سلول درمانی با طراحی و انجام پژوهش های نوین و به کارگیری نتایج حاصل از آنها در درمان بیماریهای پوستی مقاوم به درمان، سوختگی و پیری پوست و همچنین آموزش گروه های علمی ذیربط می باشد.
ارزش ها:
مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک به ارزشهاي زیرپایبند است:
§        ارائه خدمات تشخیصی درمانی در زمینه بیماری های پوست-مو و بیماری سالک در جهت توسعه پژوهش ها با بالاترین کیفیت
§        توانمندسازی نیروی انسانی برای ترغیب خلاقیت و نوآوری
§        رعایت تعهدات و اخلاق پزشکی و اخلاق پژوهشی در راستای ارزشهاي متعالی اسلامی
§        ایجاد علاقه و انگیزه در نیروی انسانی و تاکید برفعالیت گروهی در جهت خدمات بهتر و عالی تر
§        توجه به  کاربردي بودن پژوهش ها در راستاي نیازجامعه
§        استفاده بهینه و مناسب از درآمد و منابع موجود در جهت اهداف مرکز
مأموریت:
مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک  وابسته به حوزهمعاونتتحقیقات و فناوریدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان است که به صورت دولتی و مستقل آماده ارائه موثرترین و جدیدترین خدمات پژوهشی و درمانی می باشد. در این مرکز برآنیم تا فضایی آرام و مناسب برای ارائه خدمات پژوهشی و تشخیصی- درمانی نوین در زمینه بیماری های پوست- مو و بیماری سالک فراهم آوریم. در این راستا این مرکز با به کار گیری امکانات روز دنیا و متخصصین و محققین مجرب به عنوان یک مرکز ارجاعی جهت درمان کلیه بیماری های پوستی و سالک و ایجاد درمانگاه های فوق تخصصی پژوهشی، آموزشی- درمانی و سلول درمانی برای درمان بیماری هایی نظیر ویتیلیگو، پسوریازیس، سالک، اولسرهای مزمن و سوختگی فعال می باشد. بدین منظور سطح کیفی و کمی خدمات پژوهشی خود را با بکارگیری خلاقیت و فناوری ها ارتقاء داده تا درجهت تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشگاه گامی موثر برداریم.
نقاط قوت:
S1: اخذ تفویض اختیار و بودجه مستقل
S2: برخوردار بودن از نیروی انسانی خلاق و توانمند
S3: سرعت عمل در انتشار آثار علمی
S4:  وجود خلاقیت و ایده پردازی در پژوهشگران
S5: استفادهازتوانمندیهايهیات علمیوپژوهشگرانداخلیوخارجی
S6: تشکیل شوراهای تخصصی و پژوهشی، کارگاه ها و تورهای تحقیقاتی
S7: برگزاری کنگره و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در جشنواره ها
S8: بهره مندی از به روز ترین تجهیزات و فناوری های تشخیصی و درمانی در حد لزوم
S9: برخورداری از پرونده الکترونیک و بانک اطلاعات برای بیماران و بهره مندی از گزارشات آن در پژوهش و امور مدیریتی
S10: برخورداری و دسترسی به جدیدترین منابع علمی
S11: وجود درمانگاه های فوق تخصصی آموزشی- درمانی و پژوهشی و سلول درمانی و آزمایشگاه های کشت سلول
 
 
 
 
 
 
نقاط ضعف:
W1: کمبود فضای فیزیکی
W2: کمبود نیروی انسانی استخدامی
W3: ناکافی بودن خدمات رفاهی کارکنان
W4: عدم وجود انگیزه کافی در بین پرسنل
W5: مشخص نبودن شرح وظایف سازمانی
W6: عدم دسترسی تمام وقت به اعضاء هیات علمی
W7: عدم مدیریت مناسب زمان در فعالیت های ارجاعی به کارکنان مرکز
W8: کمبود تجهیزات کافی جهت انجام پژوهش های بنیادی و پایه
W9: عدم وجود اتوماسیون در سیستم پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرصت ها:
O1: تمایل عمومی جامعه به سلامت پوست
O2: اقبال ویژه عموم مردم به روش های درمانی نوین به ویژه سلول درمانی
O3: وجود سازمان های غیر دولتی و خیرین پژوهشی
O4: وجود منابع مالی دولتی خارج سازمانی جهت حمایت از طرح های پژوهشی
O5: استراتژی حمایتی مدیران سطوح بالا به کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری ها
O6: وجود فن آوری های پیشرفته دنیا در زمینه پوست و مو
07: روند رو به رشد توسعه فناوری اطلاعات در کشور
O8: امکان استفاده از رسانه های جمعی در صورت نیاز به اطلاع رسانی جامعه
O9: وجود بستر مناسب جهت همکاری های پژوهشی با سازمان های مرتبط (معاونت بهداشت، معاونت غذا و دارو، سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها....)
O10: وجود بستر مناسب جهت همکاری با بخش خصوصی و صنعت
011: وجود ارتباط آموزشی پژوهشی با دانشگاه های آزاد اسلامی
O12: وجود عرصه تخصصی درمانی جهت اجرای طرح های پژوهشی با همکاری کلیه متخصصین مربوطه
O13: وجود مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی تهران
014: وجود شاخص های ارزشیابی درون و برون سازمانی
 
 
 
 
 
تهدیدها:
T1: کمبود منابع مالی و بودجه
T2: بالا بودن هزینه های خدمات تخصصی پوست و ضعف حمایتی سازمان های بیمه گر در زمینه پوست
T3: بالا بودن هزینه ها و بی ثباتی در قیمت تجهیزات پزشکی و مواد و وسایل آزمایشگاهی
T4: وجود باورهای مردمی ناصحیح در زمینه بیماری های پوستی و سالک
T5: دسترسی ناکافی به مواد و وسایل آزمایشگاهی وارداتی، داروها و سایر امکانات مورد نیاز جهت اجرای طرح های پژوهشی و درمان بیماران
T6: دسترسی ناکافی به مقالات و منابع الکترونیک روزآمد
T7: ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات
T8: کافی نبودن برنامه ها و اطلاع رسانی خدمات سلامت برای گروه های هدف و بیماریهای خاص پوستی
T9: عدم توسعه پژوهش های بین رشته ای
T10: موقعیت نامناسب جغرافیایی مرکز
T11: وجود بروکراسی اداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اهدافکلی:
G1: ارتقاء کمی و کیفی پژوهش ها براساس نیاز جامعه
G2: ارتقاء مرکز تحقیقات پوست و سالک به عنوان مرکز ریفرال در حوزه پژوهش و درمان بیماری های پوست
G3: طراحی برنامه ها و اطلاع رسانی خدمات سلامت برای گروه های هدف و بیماری های خاص پوستی
G4: ارتقاء سطح دانش وانگیزه نیروی انسانی
 
راهبردهای SO:
(SO)1: گسترش ارتباط پژوهشی با صنعت و سازمان های مرتبط
( SO)2: بهینه سازی پزونده الکترونیک و بانک اطلاعات بیماران در مرکز
( SO)3: سامان دهی درمانگاه های فوق تخصصی پژوهشی و آموزشی- درمانی
( SO)4: گسترش آزمایشگاه کشت سلول و کلین روم
( SO)5: افزایش جذب منابع مالی خارج سازمانی
 
 
راهبردهای ST:
(ST )1: هدایت پژوهش ها به سمت نیازهای ذینفعان و کاربردی شدن آنها
(ST )2: تسهیل شرکت محققین مرکز در کنگره های بین المللی جهت دستیابی به ایده های جدید پژوهشی
(ST )3: افزایش تخصیص مالی جهت اشتراک به مجلات معتبر داخلی و خارجی به منظور دسترسی بهتر به مجلات
 
 
 
 
 
 
راهبردهای WO:
( WO )1: ایجاد اتوماسیون در سیستم پژوهشی
( WO )2: افزایش انگیزه کافی و خدمات رفاهی در بین پرسنل
( WO )3: گسترش استفاده از رسانه های جمعی
( WO )4: ارتقاء حمایت های مالی در جهت افزایش نیروی انسانی و فضای فیزیکی
( WO )5: استفاده از تجهیزات و امکانات سایر مراکز

 
 

سایت ها