previous pauseresume next

اعضا هیئت علمی

دکتر علی اصیلیان
دکتر ذبیح اله شاهمرادی
دکتر فضل اله شریعتی
دکتر فریبا ایرجی
دکتر امیرحسین سیادت
دکتر فریبا جعفری
دکتر فرحناز فاطمی
دکتر گیتا فقیهی
دکتر فاطمه مختاری
دکتر سید محسن حسینی
دکتر سید حسین حجازی
دکتر بهاره ابطحی

 
 

سایت ها