previous pauseresume next

لیست

جناب آقای دکتر محسن مصلحی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی با عنوان پروپوزال مصوب:

بررسی اثربخشی غلظت های مختلف ایماتینیب بر تکثیر انگل لیشمانیا ماژور invitro-invivo.

 

 

سرکار خانم مریم آقایی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی با عنوان پروپوزال مصوب:

طراحی و تعیین خصوصیات leishmania Major ترانسژنیک بیان کننده پروتئین های پروآپوپتوتیک Bax و Smac و مقایسه زمان آپوپتوز و بار انگلی ماکرفاژ آلوده و قدرت ایجاد ضایعه در موش با سویه استانداردMRH/IR/75/ER.

 
 

سایت ها