previous pauseresume next

برنامه

فارسی

چشم انداز:

مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک با توجه به نقش برجسته پژوهش در توسعه جوامع و با حمایت و توانمندیهای کارکنان خود، قصد دارد در طی ۵ سال آتی به حفظ و ارتقاء مرکزیت خود در حوزه های پژوهشی، آموزشی و درمانی در زمینه پوست- مو و بیماری سالک و ارتقاء جایگاه پژوهشی خود به رتبه اول دربین مراکز تحقیقاتی دیگر در کشور نائل شود. غایت این مرکز استفاده از فناوری های پیشرفته سلول درمانی با طراحی و انجام پژوهش های نوین و به کارگیری نتایج حاصل از آنها در درمان بیماریهای پوستی مقاوم به درمان، سوختگی و پیری پوست و همچنین آموزش گروه های علمی ذیربط می باشد.

ارزش ها:

مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک به ارزشهاي زیرپایبند است:

§        ارائه خدمات تشخیصی درمانی در زمینه بیماری های پوست-مو و بیماری سالک در جهت توسعه پژوهش ها با بالاترین کیفیت

§        توانمندسازی نیروی انسانی برای ترغیب خلاقیت و نوآوری

§        رعایت تعهدات و اخلاق پزشکی و اخلاق پژوهشی در راستای ارزشهاي متعالی اسلامی

§        ایجاد علاقه و انگیزه در نیروی انسانی و تاکید برفعالیت گروهی در جهت خدمات بهتر و عالی تر

§        توجه به  کاربردي بودن پژوهش ها در راستاي نیازجامعه

§        استفاده بهینه و مناسب از درآمد و منابع موجود در جهت اهداف مرکز

مأموریت:

مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک  وابسته به حوزهمعاونتتحقیقات و فناوریدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان است که به صورت دولتی و مستقل آماده ارائه موثرترین و جدیدترین خدمات پژوهشی و درمانی می باشد. در این مرکز برآنیم تا فضایی آرام و مناسب برای ارائه خدمات پژوهشی و تشخیصی- درمانی نوین در زمینه بیماری های پوست- مو و بیماری سالک فراهم آوریم. در این راستا این مرکز با به کار گیری امکانات روز دنیا و متخصصین و محققین مجرب به عنوان یک مرکز ارجاعی جهت درمان کلیه بیماری های پوستی و سالک و ایجاد درمانگاه های فوق تخصصی پژوهشی، آموزشی- درمانی و سلول درمانی برای درمان بیماری هایی نظیر ویتیلیگو، پسوریازیس، سالک، اولسرهای مزمن و سوختگی فعال می باشد. بدین منظور سطح کیفی و کمی خدمات پژوهشی خود را با بکارگیری خلاقیت و فناوری ها ارتقاء داده تا درجهت تقویت بنیه علمی- پژوهشی دانشگاه گامی موثر برداریم.

نقاط قوت:

S1: اخذ تفویض اختیار و بودجه مستقل

S2: برخوردار بودن از نیروی انسانی خلاق و توانمند

S3: سرعت عمل در انتشار آثار علمی

S4:  وجود خلاقیت و ایده پردازی در پژوهشگران

S5: استفادهازتوانمندیهايهیات علمیوپژوهشگرانداخلیوخارجی

S6: تشکیل شوراهای تخصصی و پژوهشی، کارگاه ها و تورهای تحقیقاتی

S7: برگزاری کنگره و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در جشنواره ها

S8: بهره مندی از به روز ترین تجهیزات و فناوری های تشخیصی و درمانی در حد لزوم

S9: برخورداری از پرونده الکترونیک و بانک اطلاعات برای بیماران و بهره مندی از گزارشات آن در پژوهش و امور مدیریتی

S10: برخورداری و دسترسی به جدیدترین منابع علمی

S11: وجود درمانگاه های فوق تخصصی آموزشی- درمانی و پژوهشی و سلول درمانی و آزمایشگاه های کشت سلول

 

 

 

 

 

 

نقاط ضعف:

W1: کمبود فضای فیزیکی

W2: کمبود نیروی انسانی استخدامی

W3: ناکافی بودن خدمات رفاهی کارکنان

W4: عدم وجود انگیزه کافی در بین پرسنل

W5: مشخص نبودن شرح وظایف سازمانی

W6: عدم دسترسی تمام وقت به اعضاء هیات علمی

W7: عدم مدیریت مناسب زمان در فعالیت های ارجاعی به کارکنان مرکز

W8: کمبود تجهیزات کافی جهت انجام پژوهش های بنیادی و پایه

W9: عدم وجود اتوماسیون در سیستم پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرصت ها:

O1: تمایل عمومی جامعه به سلامت پوست

O2: اقبال ویژه عموم مردم به روش های درمانی نوین به ویژه سلول درمانی

O3: وجود سازمان های غیر دولتی و خیرین پژوهشی

O4: وجود منابع مالی دولتی خارج سازمانی جهت حمایت از طرح های پژوهشی

O5: استراتژی حمایتی مدیران سطوح بالا به کاربرد سلول های بنیادی در درمان بیماری ها

O6: وجود فن آوری های پیشرفته دنیا در زمینه پوست و مو

۰۷: روند رو به رشد توسعه فناوری اطلاعات در کشور

O8: امکان استفاده از رسانه های جمعی در صورت نیاز به اطلاع رسانی جامعه

O9: وجود بستر مناسب جهت همکاری های پژوهشی با سازمان های مرتبط (معاونت بهداشت، معاونت غذا و دارو، سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها....)

O10: وجود بستر مناسب جهت همکاری با بخش خصوصی و صنعت

۰۱۱: وجود ارتباط آموزشی پژوهشی با دانشگاه های آزاد اسلامی

O12: وجود عرصه تخصصی درمانی جهت اجرای طرح های پژوهشی با همکاری کلیه متخصصین مربوطه

O13: وجود مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی تهران

۰۱۴: وجود شاخص های ارزشیابی درون و برون سازمانی

 

 

 

 

 

تهدیدها:

T1: کمبود منابع مالی و بودجه

T2: بالا بودن هزینه های خدمات تخصصی پوست و ضعف حمایتی سازمان های بیمه گر در زمینه پوست

T3: بالا بودن هزینه ها و بی ثباتی در قیمت تجهیزات پزشکی و مواد و وسایل آزمایشگاهی

T4: وجود باورهای مردمی ناصحیح در زمینه بیماری های پوستی و سالک

T5: دسترسی ناکافی به مواد و وسایل آزمایشگاهی وارداتی، داروها و سایر امکانات مورد نیاز جهت اجرای طرح های پژوهشی و درمان بیماران

T6: دسترسی ناکافی به مقالات و منابع الکترونیک روزآمد

T7: ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات

T8: کافی نبودن برنامه ها و اطلاع رسانی خدمات سلامت برای گروه های هدف و بیماریهای خاص پوستی

T9: عدم توسعه پژوهش های بین رشته ای

T10: موقعیت نامناسب جغرافیایی مرکز

T11: وجود بروکراسی اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهدافکلی:

G1: ارتقاء کمی و کیفی پژوهش ها براساس نیاز جامعه

G2: ارتقاء مرکز تحقیقات پوست و سالک به عنوان مرکز ریفرال در حوزه پژوهش و درمان بیماری های پوست

G3: طراحی برنامه ها و اطلاع رسانی خدمات سلامت برای گروه های هدف و بیماری های خاص پوستی

G4: ارتقاء سطح دانش وانگیزه نیروی انسانی

 

راهبردهای SO:

(SO)1: گسترش ارتباط پژوهشی با صنعت و سازمان های مرتبط

( SO)2: بهینه سازی پزونده الکترونیک و بانک اطلاعات بیماران در مرکز

( SO)3: سامان دهی درمانگاه های فوق تخصصی پژوهشی و آموزشی- درمانی

( SO)4: گسترش آزمایشگاه کشت سلول و کلین روم

( SO)5: افزایش جذب منابع مالی خارج سازمانی

 

 

راهبردهای ST:

(ST )1: هدایت پژوهش ها به سمت نیازهای ذینفعان و کاربردی شدن آنها

(ST )2: تسهیل شرکت محققین مرکز در کنگره های بین المللی جهت دستیابی به ایده های جدید پژوهشی

(ST )3: افزایش تخصیص مالی جهت اشتراک به مجلات معتبر داخلی و خارجی به منظور دسترسی بهتر به مجلات

 

 

 

 

 

 

راهبردهای WO:

( WO )1: ایجاد اتوماسیون در سیستم پژوهشی

( WO )2: افزایش انگیزه کافی و خدمات رفاهی در بین پرسنل

( WO )3: گسترش استفاده از رسانه های جمعی

( WO )4: ارتقاء حمایت های مالی در جهت افزایش نیروی انسانی و فضای فیزیکی

( WO )5: استفاده از تجهیزات و امکانات سایر مراکز

 
 

سایت ها