previous pauseresume next

لیست

فارسی

                              

دانشجویان عناوین مصوب  اساتید راهنما
دکتر محسن مصلحی   بررسی اثربخشی غلظت های مختلف ایماتینیب بر تکثیر انگل لیشمانیا ماژور invitro-invivo.     

  دکتر فریبا ایرجی             

دکتر سید حسین حجازی                                             

مریم آقایی طراحی و تعیین خصوصیات leishmania Major ترانسژنیک بیان کننده پروتئین های پروآپوپتوتیک Bax و Smac و مقایسه زمان آپوپتوز و بار انگلی ماکرفاژ آلوده و قدرت ایجاد ضایعه در موش با سویه استانداردMRH/IR/75/ER.

دکتر سید حسین حجازی

دکتر حسین خان احمد

احمد حداد خوشکار                     

دکتر سید محسن حسینی

دکتر ذبیح اله شاهمرادی

 
 

سایت ها